psb-na-50
psb-na-51
psb-na-52
psb-na-53
psb-na-54
psb-na-54

ตัวอย่างชื่อโรงพยาบาลและสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบัติชั้นนำ มากกว่า 360 แห่ง ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับเรา


        เรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล Nurse-Aid(840 ชั่วโมง) มีโควตาศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอีกหลายคณะ กับมหาวิทยาลัย(MOU) สามารถเรียนต่อควบคู่กับการทำงาน มีรายได้ระหว่างเรียน !

 ความมั่นใจในการทำงาน

  • จบแล้วได้รับประกาศณียบัตรวิชาชีพ รับรองคุณวุมิโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • จบแล้วทำงานในต่ำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยบุรุษพยาบาล (Nurs-Aid)
  • จบแล้งสามารถทำงานในโรงพยาบาล คลินิกแพทย์ คลินิกทันตกรรม คลินิความงาม โรงเรียนอนุบาล ศูนย์การพยาบาล บริษัทดูแลสุขภาพ และทำงานในต่างประเทศตำแหน่งผู้บริบาล
  • จบแล้วสามารถศึกษาต่อควบคู่กับการทำงานได้ในระดับ ปวช. ปวส. ปรีญญาตรีสาขาต่าวๆ อาทิเช่นคณะพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ความงาม ธุรกิจการบิน เป็นต้น
  • จบแล้วได้รับเงินเดือน 9,600-15,000(มีค่าล่วงเวลา OT+ด่าเฝ้าไข้+สวัสดิการ+ประกันสุขภาพ+โบนัส)

การศึกษาภาคทฤษฎี

การฝึกงานภาคปฎิบัติ

การทำงานแผนต่างๆในโรงพยาบาล

 

– แผนกจ่ายยา            – แผนกผู้ป่วยนอก(OPD)  – แผนกผ่าตัด(OR)                 – แผนกกายภาพบำบัด
– แผนกเวชระเบียน      – แผนกผู้ป่วยใน(IPD)     – แผนกสูตินารีเวช(Obs-Gyn)  – แผนกเนอสเชอรี่
– แผนกประชาสัมพันธ์  – แผนกฉุกเฉิน(ER)         – แผนกจ่ายกลาง(Supply)      – แผนกทันตกรรม เป็นต้น